Regulamin

I. Definicje

Nabywca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie Regulaminu.

Regulamin – regulamin świadczenia Usług w Serwisie PiesNaUrlopie.pl

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.piesnaurlopie.pl, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Nabywców i Użytkowników.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Nabywców i Użytkowników w oparciu o Regulamin.

Usługodawca – firma Nivette Aleksandra Okrasa, ul. Skrajna 5, 05-080 Hornówek, NIP: 1181781609.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług serwisu Piesnaurlopie.pl w celu znalezienia odpowiedniej oferty.

II. Postanowienia ogólne i akceptacja Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin zawiera zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Usług przez Nabywców i Użytkowników za pośrednictwem strony PiesNaUrlopie.pl.
 2. Nabywcy usług PiesNaUrlopie.pl mają możliwość zapoznania się z Regulaminem w procesie rejestracji w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Nabywca. Każdy Nabywca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityką Prywatności przed dokonaniem rejestracji. Dokonanie rejestracji w Serwisie PiesNaUrlopie.pl jest równoznaczne z akceptacją całej treści Regulaminu.
 3. Nabywca akceptuje całą treść Regulaminu poprzez kliknięcie w pole oznaczone jako „akceptuję” we wskazanym miejscu w Serwisie.
 4. Dla korzystania przez Nabywcę ze wszystkich świadczonych Usług oraz funkcjonalności Serwisu niezbędna jest rejestracja na PiesNaUrlopie.pl.

III. Świadczenie Usług przez Usługodawcę

 1. PiesNaUrlopie.pl może być poddawany zmianom w celu ciągłego rozwoju tak, aby zapewnić Użytkownikom i Nabywcom najlepszej jakości usługi. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że forma i charakter Usług świadczonych przez PiesNaUrlopie.pl (np. grafika i rozkład strony PiesNaUrlopie.pl) mogą się zmieniać, bez uprzedniego powiadomienia z tym zastrzeżeniem, że o każdej zmianie Regulaminu Nabywca zostanie powiadomiony na 14 dni przed wejściem w życie zmian (patrz punkt X. Postanowienia końcowe).
 2. Nabywca zgadza się na przejściowe lub stałe zaprzestanie świadczenia Usług lub udostępniania poszczególnych funkcji w ramach Usług, jeśli wymuszą to sytuacje niezależne od Usługodawcy.Usługodawca może się kontaktować z Nabywcą w sprawach technicznych związanych z obsługą świadczenia Usług oraz informować o funkcjonalnościach mających wpływ na kształt oferty zamieszczonej przez Nabywcę na PiesNaUrlopie.pl.
 3. Usługodawca może się kontaktować z Nabywcą w sprawach technicznych związanych z obsługą świadczenia Usług oraz informować o funkcjonalnościach mających wpływ na kształt oferty zamieszczonej przez Nabywcę na PiesNaUrlopie.pl.
 4. Nabywca może zaprzestać korzystania z Usług w każdej chwili poprzez usunięcie konta z Serwisu PiesNaUrlopie.pl. Nabywca i Użytkownik nie musi informować Usługodawcy o zakończeniu korzystania z Usług.
 5. Usługodawca może zablokować konto Nabywcy w następujących przypadkach: awarii strony PiesNaUrlopie.pl, przerwy technicznej, zrezygnowania z pewnych funkcjonalności strony przez Usługodawcę lub jeśli Nabywca usunie konto lub w inny sposób trwale zaprzestanie używania Serwisu. Jeśli Usługodawca zablokuje konto Nabywcy, ten może być pozbawiony dostępu do Usług, danych konta, umieszczonych przez Nabywcę, plików, bądź innych treści znajdujących się na jego koncie w Serwisie.
 6. PiesNaUrlopie.pl na dzień publikacji Regulaminu nie ma określonego stałego limitu liczby transmisji, których Nabywca może dokonywać z wykorzystaniem Usług świadczonych przez Usługodawcę, jednak takie stałe limity mogą zostać określone przez Usługodawcę.
 7. Zawartość Serwisu jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Usługodawca wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelkie informacje umieszczane w Serwisie przez Nabywców, które mogły stać się nieaktualne od czasu ostatniej aktualizacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do dowolnej części zawartości strony internetowej PiesNaUrlopie.pl w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Usługodawca nie gwarantuje wysokości cen podawanych przez usługodawców. Wszystkie nazwy lokalizacji i ich oznaczenia wizualne mogą być zastrzeżonymi znakami objętymi prawami autorskimi. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zdjęcia i informacje zawarte w Serwisie przez Nabywców są umieszczane jako materiały promocyjne, zdjęcia reklamowe na podstawie nieograniczonej terytorialnie licencji udzielonej Usługodawcy przez każdego Nabywcę.
 8. Każdy Użytkownik i Nabywca ma prawo żądać usunięcia treści (przesyłając żądanie za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” na stronie głównej Serwisu), jeżeli przysługują mu prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie, a które są naruszane. Wniosek o zdjęcie treści naruszającej prawa autorskie Użytkownika powinien zawierać dokładny adres URL strony internetowej, na której znajdują się treści, do których Użytkownikowi lub Nabywcy przysługują prawa autorskie (o ile zachodzi taki przypadek), a które są naruszane. Niedozwolone jest dokonywanie (w jakiejkolwiek formie) reprodukcji, udostępniania, rozpowszechniania oraz publikacji tych wersji cyfrowych, bez pisemnej zgody Usługodawcy.

IV. Korzystanie z Usług przez Nabywców i Użytkowników

 1. Informacje przekazywane Usługodawcy przez Nabywców powinny być dokładne, poprawne i aktualne w celu umożliwienia świadczenia najwyższej jakości Usług w Serwisie.
 2. Sprzęt elektroniczny, za pośrednictwem którego Nabywca i Użytkownik korzysta z Serwisu musi spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy.
 3. Nabywca i Użytkownik zgadza się korzystać z Usług wyłącznie w celach, które są dozwolone przez Regulamin i obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub ogólnie przyjęte praktyki lub wytyczne w odpowiednich jurysdykcjach.
 4. Nabywca i Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu (lub nie podejmować prób uzyskania dostępu) do jakichkolwiek Usług w inny sposób niż za pomocą interfejsu udostępnionego przez Usługodawcę, chyba że na mocy odrębnej umowy zawartej między Nabywcą a Usługodawcą.
 5. Nabywca i Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które utrudniają lub zakłócają działanie Usługi (lub serwerów i sieci, które są podłączone do Usługi).
 6. Nabywca nie może publikować w ramach Serwisu w związku z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym, dyskryminującym, wulgarnym lub naruszającym prawa osób trzecich.
 7. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone w odrębnym porozumieniu z Usługodawcą, Nabywca nie może powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, wymieniać ani odsprzedawać Usług.
 8. Nabywca i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niedotrzymanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, oraz za konsekwencje (w tym wszelkie straty lub szkody) takiego naruszenia.

V. Zasady umieszczania oferty noclegowej

 1. Dodanie oferty noclegowej do bazy PiesNaUrlopie.pl jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Korzystanie z abonamentu i reklamy jest dobrowolne, a ich brak nie blokuje widoczności oferty noclegowej w bazie. Obejmuje wyłącznie dodatkowe funkcje.
 2. Oferta noclegowa dodawana jest do bazy PiesNaUrlopie.pl po zatwierdzeniu jej przez administratora strony.
 3. Oferta noclegowa umieszczona w bazie PiesNaUrlopie.pl przez Nabywcę może być przez niego edytowana lub usunięta.

VI. Abonament i reklama – płatności

 1. Nabywca dokonuje zapłaty opłaty abonamentowej po rejestracji w Serwisie, za pomocą usługi Przelewy24.pl. Usługa abonamentowa nie zostaje aktywowana, jeśli płatność opłaty abonamentowej nie zostanie zaksięgowana w terminie 3 dni roboczych na koncie usługodawcy.
 2. Nabywca dokonuje zapłaty za reklamę w momencie zatwierdzenia wyboru reklamy w Serwisie, za pomocą usługi Przelewy24.pl. Usługa reklamowa nie zostaje aktywowana, jeśli płatność opłaty abonamentowej nie zostanie zaksięgowana niezwłocznie na koncie usługodawcy.
 3. Rodzaje abonamentu oraz reklam dostępne są dla Nabywców na stronach Serwisu.
 4. Usługodawca poinformuje Nabywce o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, co najmniej w terminie 7 dni do zakończenia okresu abonamentowego.
 5. W przypadku braku płatności za nowy okres abonamentowy, Usługodawca będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem Usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Nabywcy.

VII. Postanowienia dotyczące treści umieszczanych w Serwisie i praw autorskich

 1. Treści (takie jak pliki danych, teksty, oprogramowanie komputerowe, muzyka, pliki audio, zdjęcia, filmy lub inne pliki) zamieszczane lub prezentowane w ramach Usług, w tym reklamy i treści sponsorowane umieszczane w Serwisie, mogą być chronione prawami własności intelektualnej osób trzecich, np. sponsorów i reklamodawców dostarczających te treści Usługodawcy. Nabywca i Użytkownik nie może modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych, opartych na tych treściach (w całości lub części), chyba że została wyrażona zgoda w formie pisemnej, w odrębnej umowie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo (ale nie ma obowiązku) do sprawdzania, recenzowania, flagowania, filtrowania, modyfikowania lub usuwania wszelkich treści z Serwisu. Nabywca zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie wyraża na powyższe czynności zgodę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania, reprodukcji, rozpowszechniania, publikowania, dalszego publikowania i wykorzystania, bez ograniczeń terytorialnych, wszystkich treści wygenerowanych przez Nabywców (w tym tekstów i zdjęć) w Serwisie, jeśli uzna to za niezbędne (w całości lub w części) dla świadczenia Usług na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu. Usługodawca nie jest zobowiązany w takim przypadku do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Nabywcy.
 4. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej, za wszelkie treści tworzone, przesyłane lub wyświetlane podczas korzystania z Usług i za skutki swoich działań (w tym wszelkie straty lub szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie).
 5. Usługodawca jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Usługami (niezależnie od tego, czy prawa te zostały zarejestrowane lub nie, oraz wszędzie tam, gdzie mogą istnieć te prawa).
 6. Usługi mogą zawierać informacje zakwalifikowane jako Tajemnica Przedsiębiorstwa Usługodawcy i które nie mogą być ujawniane przez Nabywców bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. O ile Nabywca nie uzgodnił tego w formie pisemnej z Usługodawcą to nie ma prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych Usługodawcy, znaków towarowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki.

VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na podstawie obowiązującego prawa.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników zostaje wyłączona w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie.
 3. Usługodawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Usługi świadczone w ramach Serwisu:
  • spełniały wymagania Nabywców i Użytkowników,
  • były dostępne nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i były wolne od błędów,
  • były pozbawione wad a błędy w ich działaniu usuwane będą w najszybszym możliwym terminie.
 4. Korzystanie z Usług odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika i Nabywcy i wyłącznie Użytkownik lub Nabywca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego, innych urządzeń lub utraty danych, które wynikną z korzystania z Usługi.
 5. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, Usługodawca nie jest odpowiedzialny za:
  • jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe szkody, które mogą być poniesione przez Nabywców, niezależnie od przyczyny i powodujące wszelkie straty zysku (poniesione bezpośrednio lub pośrednio), renomy lub reputacji biznesowej, wszelkie straty danych, koszty nabywania towarów lub usług zastępczych, lub inne straty niematerialne,
  • dokładność, dostępność lub istnienie reklam umieszczonych w Serwisie w wyniku porozumienia bądź transakcji między Nabywcą a sponsorem, którego reklamy ukazują się w Serwisie,
  • usunięcie, uszkodzenie lub brak możliwości przechowywania treści lub danych przechowywanych lub przekazywanych w ramach korzystania z Usług,
  • nieudzielenie prawidłowych informacji o koncie,
  • nieutrzymanie przez Nabywcę hasła i szczegółów konta w tajemnicy.
 6. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy w stosunku do Nabywców wskazane w punkcie VII, stosuje się niezależnie od tego, czy Usługodawca został powiadomiony o możliwości zaistnienia szkody lub też miał możliwość przewidzenia wystąpienia takiej szkody.

IX. Reklama

 1. Korzystanie w niektórych Usług przez Użytkowników może powodować wyświetlanie reklam. Reklamy te mogą dotyczyć treści udostępnianych w Serwisie.
 2. Forma i treść reklam umieszczanych na stronie PiesNaUrlopie.pl może ulec zmianie, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkowników.

X. Odesłania do innych stron internetowych

 1. Na stronie Piesnaurlopie.pl, w związku ze świadczonymi Usługami, mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, treści lub zasobów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych lub zasobów, do których prowadzą odnośniki.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie wspiera jakichkolwiek reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych za pośrednictwem takich stron lub zasobów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być poniesione przez Użytkownika lub Nabywcę w skutek korzystania z usług świadczonych przez zewnętrzne witryny lub prezentowanych na znajdujących się na tych witrynach reklam.

XI. Zmiany Warunków świadczenia i korzystania z Usług

Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Nabywcę Umowy z Usługodawcą.

XII. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.piesnaurlopie.pl/polityka-prywatnosci/

IX. Procedura reklamacyjna i zawiadamianie o naruszeniach praw autorskich

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw autorskich, które powstały na skutek zamieszczenia materiałów w Serwisie lub przekazania za pośrednictwem Piesnaurlopie.pl (lub aplikacji mobilnych) przez Nabywców. Wszelkie reklamacje, skargi lub wątpliwości dotyczące naruszenia praw autorskich lub niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@piesnaurlopie.pl lub na adres:
  Nivette Aleksandra Okrasa, ul. Skrajna 5, 05-080 Hornówek.
 1. Reklamacje i skargi zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź zawierająca uwzględnienie albo nieuwzględnienie reklamacji lub skargi zostanie przekazana na adres nadawcy wskazany w reklamacji lub skardze.
 2. Reklamacje lub skargi rozpatrzone negatywnie opatrzone zostaną uzasadnieniem.
 3. Odwołanie od negatywnie rozpatrzonej reklamacji lub skargi przysługuje na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Obecna wersja Regulaminu została opublikowana w dniu: 24.10.2016 r.